Pilotstudie: Användningen av alternativ och komplementär medicin (AKM) i skåne

Olika typer av alternativ eller komplementär medicin (AKM) ingår idag i det vårdutbud som
Sveriges invånare erbjuds och tar del av. Med stöd från Risenstiftelsen har Region Skåne
och Lunds universitet genomfört en studie för att analysera användningen av alternativ och
komplementär medicin.

Studien bekräftar att ett betydande antal skåningar idag anlitar olika former av AKM. 71%

av de tillfrågade uppgav att de anlitat någon typ av AKM under de senaste tolv månaderna, och

användningen var högre bland yngre åldersgrupper, bland personer med högre utbildning samt

bland kvinnor. Det fanns ett visst samband mellan AKM-användning och goda motionsvanor

samt följande av någon särskild diet. Sjukdomsprevention uppgavs vara ett vanligt syfte med

AKM-användning, men även sjukdomsbehandling var ett motiv. Enkätens respondenter gav

uttryck för ett lågt förtroende för AKM, men sade sig ha upplevt starkt positiva effekter därav

och uppgav att samarbete mellan AKM och konventionell medicin bör öka i framtiden.

Läs studien här: Användning av alternativ och komplementär medicin (AKM) i Skåne, 2016

Share