”Släpp gräsmattor, buskar och träd fria i staden”.

Alltfler har flyttat in till storstäderna och fjärmat sig från det naturliga friluftslivet och anpassat sig till ett stads-liv där människorna är många, många fler än träden, och marken består av asfalt och betong. Träden har det inte

lätt i en sådan miljö. I städernas centrala delar har träden ofta en genomsnittsålder på tio år. Det är en kort tid för en växt som kan leva i hundratals år. Många skulle säkert önska sig en grönare stadsmiljö. med mer gräsmat-tor, buskar och träd. d.v.s. att gränsen mellan natur och stadsstrukturen inte vore så skarp som idag.

Nu förtätar man ytterligare och fler träd och grönytor försvinner i en allt snabbare takt. Detta är negativt för boende-miljön för alla, inte minst barnen. De förlorar grönskan utanför bostaden.

Stress och utbrändhet ökar och den stillasittande livsstilen ger fetma, hjärtkärlsjukdomar diabetes m.m. RHF anser att  grönytor, med rikligt med träd och buskar i närområdet ger möjlighet för alla till friluftsliv och fysisk aktivitet, som i sin tur ger god folkhälsa.

RHF kräver att man måste slå vakt om och utveckla ”gröna ”lungor” inom storstäderna och kring större orter.

Den tätortsnära naturen och bebyggelsens grönområden är av största vikt för vardagsfriluftslivet.

RHF kräver att tätortsnära natur och grönområden får en viktig roll inom  samhällsplaneringen och i den kom-munala översiktsplaneringen. Detta har avgörande betydelse för att långsiktigt skydda naturen och grönytor  i kommunerna. Fler boende kräver mer grönytor – inte mindre!!

RHF skriver därför till storstädernas och turistorternas  politiker och kräver ”rädda de bostadsnära grönytor-na” och ”de värdefulla fritidsmarkerna runt turistorterna”, och påpekar att grönytor och vegetation upp-fyller många  viktiga uppgifter som t.ex. luftrening, klimatutjämning, vattenrening och bullerdämpning förutom möjligheten till en allsidig närrekreation. Detta är viktigt för både hälsan och klimatet nu och i framtiden.

Den tätortsnära naturen i parker och bostadsnära grönområden är ovärderliga för barnfamiljer, små barn (2- 11år) och äldre (65 +) om de enkelt skall kunna komma ut och tillgodogöra sig nyttan av grön-skande natur. De bostadsnära grönytor har avgörande betydelse för den yngsta och äldsta generationens hälsa och välbefinnande

1a_park

 

En ”Lunga” i Stockholms city – Berzelii Park – i centrala  Stockholm mellan Nybroplan och Norrmalmstorg vid Hamngatan.

 

 

 

 

Share