Nej till kärnkraft!

skrivelse                                                                                                                                                           Till Sveriges Regering
Klimat- och miljöminister och vice statsminister Åsa Romson
10333   Stockholm

 

Nej till kärnkraft!

Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF)  som bl.a. gav ut skriften -.”Den största  Hälsofaran – Radioaktiv för-giftning” 1958 (av Ebba b Waerland) ställer sig helt  bakom Greenpeace,s nyligen uttalade oro för att SSAB.s  stöd kan medföra. att man lyckas genomföra utbyggnad av ett kärnkraftverk 15 mil från Sverige och  Norrbottens människor i synnerhet. 

 Det är obegripligt hur man som  svenskt stålbolag, SSAB – grundare – Sveriges Riksdag, kan  gå bakom ryggen på den svenska regeringen och  ställa sig bakom ett projekt som innebär att det kan byggas ny kärn-kraft mindre än 15 mil från den svenska kusten – bl.a. Luleå.

 

RHF – en hälso – och miljöorganisation

Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) vill med denna skrivelse, att Regeringen  påverkar SSAB så att de tän-ker om och avstår från att stödja utbyggnaden av ett kärnkraftverk nära  Sveriges norra landskap med dess befolkning. RHF är en hälso – och miljöorganisation som verkat i dessa frågor i 75 år. RHF har som en av de första miljöorganisationerna i Sverige, varit aktiva i miljöfrågor. Sedan starten 1940 har RHF under alla år ( särskilt under 1960  -70 och 80 talen) haft en aktiv dialog om och lagt fram förslag till olika vikiga miljö – och klimatåtgärder. RHF anser att denna period lade grunden till och resulterade i en positiv utveckling av det svenska miljöengagemanget. Till stor del satte 1960 – 70 talet miljödebatt sin prägel på svensk miljövårds utveckling, som gäller än idag.

 

En av 24 organisationerna i Sv. Friluftsliv.

Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) medverkade som främjarorganisation under utredningen och vid rådslagen på kulturdepartementet, vid utarbetandet av ett förslag till en ”paraplyorganisation” för före-ningarna i Sverige som i huvudsak bedrev friluftsverksamhet.

RHF medverkade aktivt, när Frisam startade (februari 2000) och byggde upp sin verksamhet (idag Svenskt Friluftsliv)  som ideell friluftsorganisation tillsammans med 14 andra friluftsorganisationer i syfte att utifrån de enskilda medlemsorganisationernas målsättningar, genom samarbete och samverkan, bevara och utvec-kla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i vid bemärkelse. RHF har sedan dess aktivt deltagit i Sv. Friluftslivs verksamhet och bl.a. utvecklat två  friluftsprojekt, som fått stort gensvar i skolorna.

 

RHF en vägvisare.

RHF ville  bli en vägvisare för barn och ungdomar ut i Naturen – och på sikt få alla människor intresserade av att utnyttja naturen.”

 RHF:s verksamhet under 75 år, runt om i landet, har lyckats med detta i olika former och fortsätter att utveckla sin verksamhet kring följande teman: ”Frisk i naturen”, ”Allemansrättens möjligheter och skyldigheter” och ”Friluftsliv, med naturens skafferi och mer grönt på tallriken”  Med det som grund  knyter  RHF an till några av de 10 friluftsmålen bl.a. 1. ”Tillgänglig natur för alla” – RHFs krav är att  naturen skall vara tillgänglig för alla – inga gifter och parasiter skall förekomma i Sveriges skogar. ( Hur blir det möjligt vid en ev. kärnkraftsolycka?)

Med hänsyn till RHFs starka engagemang i frilufts – och miljöfrågor (bl. a. för människors hälsa ) under åren så ställer sig RHF helt bakom Greenpeace propå om att SSAB bör lämna detta kärnkraftsprojekt, vilket för-hoppningsvis skulle innebära ett stopp för dessa kärnkraftsplaner och därmed undanröja de stora miljö –  och hälsorisker som trots all säkerhet, ingen kan bortse ifrån. Dessa stora ekonomiska resurser som nu  SSAB avser satsa i detta kärnkraftsprojekt, kan med lite god vilja,  i stället omdisponeras till en rejäl ut-veckling  av förnybar energi i Sverige. Naturen är en av de viktigaste hälsofaktorerna – det skulle vara förödande om Norrlands skogar, sjöar och natur skulle drabbas av en ev. kärnkraftsolycka  – 15 mil från Sverige – med ”fel vind”. Det skulle kunna sabotera, den friska luften, vatten,  alla svampar, bär och ätliga växter och allt friluftsliv för barn och barnbarn och kommande generationer inom hela Norrland – ja ev. för hela Sverige.

 

Med hänsyn till ovan sagda anhåller Riksförbundet Hälsofrämjandet, att Regeringen på lämpligt sätt agerar i denna, för Sverige och dess innevånare, så viktiga fråga, att regeringen agerar så att i första hand SSAB drar sig ur projektet och att  regeringen försöker påverkar Finland att lägga ner kärnkraftprojektet i Pyhäjoki i norra Finland så att detta allvarliga hot undanröjs.

2015 – 07 – 15

Riksförbundet Hälsofrämjandet 

Kurt Svedros

Ordf.

 

 

Share