Skrivelser

 

 


Till Naturvårdsverket: Remissvar på rapporten ”Grön Infrastruktur”.
Krav
– Stopp för stora kalhyggen, större hänsyn till den biologiska mångfalden, ett ekologiskt skogsbruk utan gifter, slå vakt om friluftslivet och skogens ätliga växter, bär svamp. Alla arter har en roll i det ekologiska systemet, som människan måste ta hänsyn till.

Till Sveriges Regering: ”Sveriges unga har klimatångest – vad gör ni politiker”?
Hälsorörelsens krav; att klimatfrågan fr.o.m. 2014 blir en högt prioriterad fråga, att matfrågan får en betydande roll i klimatarbetet.

Till Skogsstyrelsen: Remissynpunkter på förslaget Föreskrifter och allmänna råd om kvävegödsling”
Hälsorörelsen kräver fortsatt stopp för stora kalhyggen, större hänsyn till den biologiska mångfalden, och ett ekologiskt skogsbruk utan gifter eller konstgödsel, slår vakt om skogens roll för friluftslivet och som livsmedelsresurs – ätliga växter, bär svamp m.m. .

Till Sveriges regering: ”Angående förslag till ny myndighet för folkhälsofrågor”
Slutsatsen när det gäller förslaget är att omorganisationen inte innebär någon effektivitetsökning, ej heller en utveckling mot ett modernt folkhälsoarbete där samordning, kunskap och erfarenheter utvecklar ett brett folkhälsoarbete, utan det konserverar i stort en redan dålig struktur med smärre osäkra  justeringar och samtidigt mindre möjligheter till utveckling och förmodligen med mindre budget.

Förslaget till ny myndighet för folkhälsofrågor bör ses över ytterligare och revideras avseende de områden som RHF angivit i detta yttrande.

Till Sveriges Regering; ” Ge vederbörande myndighet i uppdrag att omgående, aktivt verka för mindre salt i livsmedel”.
Krav:
Ställ krav på livsmedelsindustrin att sluta med sabotaget mot folkhälsan och drastiskt minska saltet i livs-medlen och att de slutar med att salta snacks och nötter m.m. som barn och ungdomar äter, att en upplysningskampanj startar i samverkan med den ideella sektorn, att initialt rikta in åtgärderna mot skolor och daghem (den unga generationen måste få en bra start i livet), att nationella mål antas avseende minskad saltkonsumtion i Sverige, att extra forskningspengar satsas på studier avseende matens förebyggande roll inom folkhälsoarbetet.

Share