Det finns många hot mot hälsan som inte är så enkla att åtgärda som enskild individ. Här krävs större insatser och politiska beslut. Men som konsument kan du alltid vara med och påverka. Låt din röst höras, säg vad du tycker, dela dina åsikter i sociala kanaler och håll dig välinformerad. Visa vilka produkter och vilken mat du vill köpa och äta, då är det den som kommer att produceras och säljas. Hälsofrämjandet arbetar för att minska

  • Global uppvärmning och försurning av sjöar och hav (koldioxid, svaveldioxid, kvävedioxid)
  • Det storskaliga jordbruket med monokulturer och ”djurfabriker”
  • Utfiskning av sjöar och hav
  • Nedskräpning av sjöar och hav
  • Användning av icke förnybara resurser

Om detta kommer vi att publicera en del material när det blir aktuellt samt vara en del av opinionsbildningen i den möjlighet det finns utrymme.

Frisk i naturen

Friluftsliv är en livslång aktivitet, en aktivitet som når alla, har låga trösklar och kan utövas genom hela livet. Det är inte många aktiviteter som kan mäta sig med det. Vi har alla fri tillgång till naturen via allemansrätten och oftast finns naturen bara några steg utanför dörren. Det som behövs är vägledning, bra planering, samarbete och kunskapsspridning av naturens potential. Dessutom är det bra mycket billigare att satsa på tätortsnära natur- och friluftsliv, än andra likvärdiga förebyggande åtgärder. Låt oss agera nu, både för folkhälsa, miljö och för en hållbar utveckling i Norden och resten av världen.

Naturen är en resurs för bättre folkhälsa och bör nyttjas mer effektivt än idag. I Norden, liksom hos världens i-länder i övrigt, drabbas stora delar av befolkningen av både fysisk och psykisk ohälsa på grund av sina levnadsvanor. Det är samhällets ansvar att försöka åtgärda de faktorer som skapar en sådan onödig sjukdomsbörda. Att ta till vara naturens hälsobringande effekter är både kostnadseffektivt och en viktig strategi för att motverka hälsans ojämlika fördelning hos befolkningen. Att arbeta över yrkeskategorier och landgränser för ökad användning av naturen både för folkhälsan och miljöns skull är ett sätt – en pusselbit.

Grönområden

Närliggande grönområden har stor betydelse för hälsan. Forskningen visar att de som har tillgång till grönområden inom en kilometers radier lever längre och håller sig friskare. Detta samband är ännu tydligare när det gäller socioekonomiskt svaga grupper och barn. Avståndet till grönområdet från bostaden är viktig för besöksfrekvensen av framför allt de regelbundna besöken.

Förutom avståndet till grönområdena där man bor är det även viktigt med deras kvaliteter och innehåll. Det mest väsentliga är storleken (helst över 5 hektar, dvs. ”klassiska” parker), bra stigar och leder med god belysning, vackra utsikter, många stora träd, vatten, lugn och ro och känslan av trygghet. En norsk undersökning visar också att närheten till naturen påverkar trivseln positivt i ett bostadsområde. Urbana grönområden är en förutsättning för ett tätortsnära vardagsfriluftsliv och därmed också för alla argument i broschyren ”Frisk i naturen.”

Texten är hämtad från det nordiska projektet ”Frisk i naturen” vars arbete är uppdelat i fyra fokusområden: Promotion/Prevention, Psykisk hälsa, Utomhuspedagogik och Grönområden.

Ett nordiskt samarbete kring naturen som resurs för folkhälsa och en hållbar samhällsutveckling är intressant och viktigt med tanke på de nordiska ländernas gemensamma förutsättningar och traditioner. Vi bör tillsammans ta krafttag i dessa frågor. Nordens natur och friluftstradition gör att vi har en helt unik möjlighet till att ändra inaktivitetstrenden.

Här kan du ladda ner broschyren ”Frisk i naturen”. Där hittar du också alla källor till faktaargumenten